REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE WZORNICZYM

 MY SYMBOL OF JOY


  Organizator


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki organizacji i uczestnictwa w konkursie wzorniczym Zalando Lounge „My symbol of joy” (dalej: konkurs).

Organizatorem konkursu jest:

Zalando Lounge c/o Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
(Dalej: organizator)

Konkurs organizowany jest na terytorium i zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec.

Warunki konkursu dostępne są  TUTAJ


Udział w konkursie


 • Do wzięcia udziału w konkursie upoważnione są osoby, które ukończyły 18 lat oraz zamieszkują kraje Unii Europejskiej. W konkursie mogą także brać udział grupy autorów, których członkowie spełniają powyższe warunki.

 • Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą elektroniczną na adres: konkurs@zalando-lounge.pl. Z chwilą przysłania kompletnego zgłoszenia e-mailem uczestnik lub grupa uczestników automatycznie bierze udział w konkursie.

 • Szansa wygrania w konkursie nie zwiększa się wraz z zakupem produktów w Zalando Lounge lub w Zalando. Również udział w konkursie nie jest powiązany z zakupem produktu z wyżej wymienionych sklepów.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, którzy naruszą warunki jego regulaminu. W tym przypadku organizator zastrzega sobie również prawo, już po rozstrzygnięciu, do odebrania im nagród lub żądania ich zwrotu.

 • Z udziału wykluczeni są pracownicy spółki Zalando SE, członkowie rodzin pracowników Zalando SE oraz jury.

 • Dane osobowe uczestników zebrane podczas konkursu zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu, a następnie zostaną usunięte.

 • Organizator przetwarza wszystkie dane osobowe z najwyższą starannością i traktuje je w sposób poufny oraz nie przekazuje osobom nieuprawnionym

 • Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację dostarczonych prac konkursowych z podaniem imienia i nazwiska autora w celu ogłoszenia zwycięzców na stronie internetowej organizatora

 • Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy konkursowej i przysługują mu do niej wszelkie prawa autorskie i może nimi rozporządzać oraz praca konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, ani do jej zgłoszenia nie jest konieczna zgoda osób trzecich.

 • Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny niezależnie od swojej wiedzy za wady prawne pracy konkursowej oraz zwalnia organizatora od wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczenia uczestnika.

 • Informacje na temat regulacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdują się na stronie organizatora.


  Cele konkursu


Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac uczestników oraz zdobycie rozpoznawalności w grupie odbiorców konkursu.


  Warunki uczestnictwa


 • Każdy uczestnik i każda grupa uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie.

 • Możliwy jest udział również grup uczestników, pod warunkiem, że spełnią one wymogi niniejszego regulaminu. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszelkie ewentualne koszty związane z udziałem w konkursie pokrywa uczestnik osobiście.


  Składanie prac konkursowych


W konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia uczestników zawierające:

 • projekt pomysłu materiałowej torby lub jego opis (około pół strony A4),

 • krótki opis (około pół strony A4) swojej osoby zawierający imię, nazwisko, datę urodzenia, informacje o aktualnym kierunku studiów lub bieżącym zajęciu.

Wszystkie załączniki powinny być dołączone do zgłoszenia w formacie PDF.

 • Kompletne zgłoszenie należy przesłać wyłącznie drogą cyfrową, tzn. e-mailem na adres konkurs@zalando-lounge.pl. Wzory lub nośniki pamięci przesłane pocztą tradycyjną nie zostaną uwzględnione.

 • W konkursie wezmą udział tylko zgłoszenia nadesłane zgodnie z regulaminem w terminie od maja 2019 r. do 31 października 2019 r.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu zgłoszeń zawierających treści, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub niniejszym regulaminem oraz treści obraźliwe lub takie, które mogą być w inny sposób szkodliwe.

Organizator nie jest zobowiązany informować uczestników, o ich wykluczeniu z konkursu.


  Wybór zwycięzcy


Po upływie terminu zgłaszania prac konkursowych zostaną one zebrane i posortowane przez organizatora i przedstawione jury. Jury wyłoni ze wszystkich nadesłanych, biorących udział w konkursie projektów 5 najlepszych prac.

Jury w swojej ocenie bierze pod uwagę:

 • wykonanie zadania zgodnie z tematem,

 •  kreatywność i pomysł,

 • praktyczną wykonalność wzoru na materiałowej torbie.

Każdy członek jury wybiera 5 najlepszych jego zdaniem projektów, po czym w kolejności przyznaje mu ustalona liczbę punktów – 1, 2, 3, 4, lub 5. W konkursie wygrywa praca, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów lub braku zgodności wśród członków jury decydujący głos należy do organizatora. Obrady jury są niejawne, a jej decyzje ostateczne.

Członków jury wyznacza organizator.

Laureaci konkursu zostaną o wygranej poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie, a ich prace konkursowe opublikowane nieodpłatnie na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych organizatora, na co uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w konkursie.

Motto konkursu brzmi: „Stworzenie projektu na każdy portfel, który podaruje Tobie chwilę szczęścia w codzienności i dzięki temu, choć na moment ograniczy stres, pośpiech i presję.“ Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.zalando-lounge.pl/konkurs-my-symbol-of-joy/


  Nagrody


Trzy najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi i bonami zakupowymi:

Pierwsze miejsce: 4.000 zł + bon Zalando Lounge o wartości 1.200 zł

Drugie miejsce: 2.000 zł + bon Zalando Lounge o wartości 800 zł

Trzecie miejsce: 1.000 zł + bon Zalando Lounge o wartości 400 zł

W przypadku, gdy nagroda zostanie przyznana grupie uczestników, zostanie ona podzielona pomiędzy wszystkich autorów projektu w równej wysokości. Bon Zalando Lounge nie podlega podziałowi i nie istnieje możliwość wymiany bonu na ekwiwalent pieniężny.

Organizator zastrzega, że w zależności od kraju rezydencji podatkowej uczestnika może istnieć obowiązek uiszczenia podatku od wygranej. Ewentualny podatek od wygranej uczestnik uiszcza we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

Organizator skontaktuje się z laureatami konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania nagród. W przypadku, gdy uczestnik nie odbierze nagrody w umówiony sposób, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody następnej pracy w kolejności zgodnie z liczbą zdobytych punktów. Wygranej nie można przenieść na inną osobę.


  Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. W szczególności organizator może przerwać konkurs w przypadku problemów technicznych (np. wirusów komputerowych, manipulacji lub usterek sprzętu / oprogramowania) lub w sytuacji, gdy konkurs nie może zostać prawidłowo przeprowadzony z przyczyn prawnych. Jeżeli odwołanie konkursu jest zawinione przez uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

* w stosunku do sugerowanej ceny producenta.