Regulamin Lounge by Zalando

Pobierz dokument PDF | Drukuj

Regulamin składania zamówień za pośrednictwem www.zalando-lounge.pl

Poniżej przedstawiamy Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
Oferty na naszej stronie internetowej www.zalando-lounge.pl są skierowane wyłącznie do konsumentów, którzy dokonują zakupu do celów niezwiązanych z działalnością komercyjną ani zawodową.

 1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

  1.1. Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że działa wyłącznie w celach prywatnych.

  1.2. Na www.zalando-lounge.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin.

  1.3. Kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w Państwa koszyku. Potwierdzamy otrzymanie zamówienia drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia,  jednak nie później niż 24 godziny po jego otrzymaniu

  1.4. Prosimy pamiętać, że produkty zamówione przez Państwa zapłacone z góry (zarezerwowane) zostaną wysłane po otrzymaniu przez nas pełnej ceny zakupu i kosztów pakowania i przetwarzania. Prosimy zatem o dokonanie przelewu ceny zakupu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni.

  1.5. Wiążąca umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia / potwierdzenia wysyłki z osobną wiadomością. Jeśli jeden lub więcej artykułów nie jest już dostępny, poinformujemy Państwa mailem, że umowa kupna artykułów wymienionych w wiadomości mailowej nie mogła zostać zawarta

  1.6. Nie przyjmujemy ryzyka związanego z koniecznością zaopatrzenia się w zamówione towary z innych źródeł (ryzyko zaopatrzeniowe). Powyższe ma zastosowanie również do towarów bez określonej marki (tj. kiedy opisane są jedynie rodzaj i cechy towarów). Jesteśmy zobowiązani dostarczać towary pochodzące wyłącznie z naszych dostępnych zapasów magazynowych oraz z zapasów zamówionych przez nas u naszych dostawców. Zamówienia realizujemy na terytorium Polski. W wypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.7. Wyrażacie Państwo zgodę na przelew wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny na rzecz podmiotu trzeciego, w tym na rzecz Zalando Payments GmbH.

 2.  Ceny i koszty pakowania i przetwarzania

  2.1. Obowiązują ceny podane w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, tj. zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki. Towar pozostaje naszą własnością do chwili pełnej zapłaty ceny zakupu.

  2.2. Koszty pakowania i przetwarzania płatne od każdego zamówienia w wysokości wskazanej na stronie zamówienia. Koszty pakowania i przetwarzania mogą być różne w wypadku produktów o szczególnie dużych rozmiarach, ciężkich lub o dużej wartości. Koszty takie są podane na stronie zawierającej szczegółowe dane produktu dla każdego zamawianego przez Państwa produktu oraz na stronie zamówienia.

  2.3. Zamówiony towar dostarczamy w terminach wskazanych przez nas przed złożeniem zamówienia i w potwierdzeniu zamówienia. Produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany w zamówieniu.

  2.4. Zobowiązujemy się dostarczyć Państwu towar bez wad. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na podstawie obowiązujących przepisów ustawy.

 3. Płatności

  3.1. Generalnie akceptujemy następujące sposoby płatności: płatność kartą kredytową, płatność gotówką przy dostawie, P24, przedpłata na rachunek bankowy i płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Zastrzegamy sobie prawo wykluczenia niektórych sposobów płatności w wypadku konkretnego zamówienia i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych na terytorium Unii Europejskiej (UE). Odpowiadają Państwo za koszty dotyczące Państwa transakcji finansowych.

  3.2. W przypadku zakupu dokonywanego za pomocą karty kredytowej lub Paypal, Twoje konto bankowe zostanie obciążone po zrealizowaniu zamówienia.

  3.3. Prosimy pamiętać, że ponoszą Państwo wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez Państwa bank lub instytucję finansową w związku z Państwa płatnością za zamówienie.

  3.4. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 4. Kupony rabatowe i ich wykorzystanie

  4.1. Kupony rabatowe to kupony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane w ramach kampanii reklamowych i mają określony okres ważności.

  4.2. Kupony rabatowe można wykorzystać wyłącznie raz, w ramach jednego zamówienia, oraz tylko w określonym czasie. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre marki. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

  4.3. Wartość towaru musi być równa lub wyższa od wartości kuponu rabatowego. Jeśli wartość towaru przewyższa kwotę na kuponie rabatowym, różnica może zostać pokryta płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów zapłaty. Wartość kuponu rabatowego nie może zostać wypłacona gotówką, ani nie podlega oprocentowaniu. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego w wypadku całkowitego lub częściowego zwrotu towaru.

  4.4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych, chyba że zostanie przewidziane inaczej.

  4.5. Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, a następnie – w wyniku odstąpienia przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia będzie równa lub niższa od wartości kuponu rabatowego, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zatrzymają.

 5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

  W wypadku nabycia produktów Lounge by Zalando mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni:

  Bezpłatny zwrot
  Przede wszystkim, jeśli postanowią Państwo odstąpić od umowy i zwrócić produkty Lounge by Zalando, mogą Państwo dokonać zwrotu zakupionych produktów na nasz koszt. W tym celu mogą Państwo użyć formularza zwrotu dostępnego do wydrukowania na www.zalando-lounge.pl. Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, lub będą mieli Państwo problemy z pobraniem formularza, lub będą Państwo potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo otrzymać przez nasze Biuro Obsług Klienta (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu. W przeciwnym razie, w wypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu produktów.

  Informacja o prawie odstąpienia od umowy
  Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniego z produktów dostarczonych w ramach jednego zamówienia.
  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić nas o tym (Zalando SE, 115 01 Berlin, Germany; telefaks: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: serwis@zalando-lounge.pl) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą, telefaksem lub e-mailem). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.
  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy lub sporządzić i przesłać inne jednoznaczne oświadczenie elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia.
  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy wysłać powiadomienie o odstąpieniu od umowy przed upływem powyższego terminu 14 dni.

  Skutki odstąpienia od umowy
  W wypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami pakowania i przetwarzania zamówienia (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy standardowo oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Państwo użyli w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Państwem inny sposób płatności; w każdym wypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Nie naliczymy Państwu żadnych opłat za zwrot. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
  Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać produkt do Lounge by Zalando Returns, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
  Powyższy termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem okresu 14 dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktu z kraju, w którym dostarczono Państwu te produkty, o ile wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu. W przeciwnym razie poniosą Państwo koszty przesyłki zwrotnej. Warunki bezpłatnych zwrotów opisane są powyżej (patrz punkt „Bezpłatny zwrot” powyżej).
  Będą Państwo zobowiązani zapłacić za zmniejszenie wartości produktów wyłącznie, gdy zmniejszenie wartości będzie wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (Jeśli pragną Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do nas)

  Adresat:
  Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5,
  10243 Berlin,
  telefaks: +49 (0)30 2759 46 93,
  e-mail: serwis@zalando-lounge.pl

  Ja/My(*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/przez nas(*) umowy sprzedaży następujących towarów(*)/:
  — zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*)
  — imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  — adres konsumenta(-ów)
  — data

  (*) niepotrzebne skreślić

 6. Zwroty płatności

  Wszelkie zwroty płatności dokonywane są automatycznie na rachunek użyty przez Państwa do zapłaty. W wypadku zapłaty przelewem lub w formie przedpłaty, płatności zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano zapłaty. W wypadku zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub przy użyciu karty kredytowej, zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub na rachunek karty kredytowej. W wypadku płatności „za pobraniem” zwrot należności nastąpi na konto bankowe wskazane uprzednio przez klienta.

 7. Biuro Obsługi Klienta

  W razie pytań lub reklamacji można kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta:

  Hotline: 895001105 (opłata wyłącznie wg stawek operatora),
  od poniedziałku do piątku (godz. 7:00-20:00),
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Niemczech
  E-mail: serwis@zalando-lounge.pl
  Telefaks: +49 30 2759 46 93

 8. Konto klienta

  8.1. Mogą Państwo zamawiać produkty poprzez naszą stronę internetową (www.zalando-lounge.pl), jeśli posiadają Państwo zarejestrowane konto w dowolnym internetowym sklepie Zalando (np. www.zalando.pl). Mamy prawo usunąć Państwa konto w wypadku nieprzestrzegania przez Państwa postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów prawa. Za pośrednictwem zarejestrowanego konta mają Państwo dostęp do każdego sklepu internetowego Zalando.

  8.2. Po zarejestrowaniu Konta zostaną Państwo poproszeni o podanie określonych danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo tych danych, nie będą Państwo mogli zarejestrować swojego Konta. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za podanie prawdziwych i prawidłowych danych. Przetwarzanie Państwa danych podlega zasadom zawartym w Polityce Prywatności.

  8.3. Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.

  8.4. Z ofert dostępnych na www.zalando-lounge.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

 9. Ochrona danych

  Zalando SE z siedzibą pod adresem: Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Niemcy, jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas korzystania ze sklepu internetowego (www.zalando-lounge.pl). Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego regulaminu.

 10. Rękojmia za wady oraz inne informacje

  10.1. Informujemy, że nie stosujemy alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Nie wyrażamy zatem zgody na udział ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami. Informujemy, że Komisja Europejska prowadzi platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

  10.2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień niniejszego regulaminu w celu dostosowania się do przepisów prawa lub zmieniających się wymogów naszej działalności. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach na naszej stronie internetowej. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni e-mailem przesłanym na adres wskazany przez Państwa dla celów kontaktowych na Państwa Koncie. Wszelkie zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez Państwa na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu powinni Państwo zaprzestać korzystania z niniejszej strony internetowej.

  10.3. Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.zalando-lounge.pl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument używając zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także pobrać w formacie PDF i zarchiwizować klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo programu Adobe Reader (dostępnego bezpłatnie na stronie www.adobe.pl) lub innej podobnej przeglądarki plików PDF.

  Mogą Państwo również w prosty sposób zarchiwizować dane swojego zamówienia przez pobranie regulaminu i użycie odpowiednich funkcji swojej przeglądarki internetowej w celu zapisania informacji podsumowujących zamówienie, znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym. Mogą Państwo również zaczekać na automatyczne potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. E-mail potwierdzający zamówienie będzie zawierał wszystkie dane Państwa zamówienia, a Regulamin można łatwo wydrukować lub zapisać przy użyciu programu do obsługi poczty elektronicznej.

Z poważaniem,
Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin

Zarząd: Robert Gentz & David Schneider (obaj współprezesi zarządu), Dr. Astrid Arndt, Dr. Sandra Dembeck, David Schröder
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Kelly Bennett

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym (Amtsgericht) Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B
NIP: DE 260543043

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2023