Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Niniejszy dokument można wydrukować lub zapisać, używając do tego celu zwykłych funkcji programu umożliwiającego korzystanie z usług internetowych (=Przeglądarka: tam zazwyczaj “Plik” -> “Zapisz jako”). Dokument można także pobrać i zapisać w formacie PDF, wybierając kliknij tutaj.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera wyjaśnienia na temat danych, które są zbierane na naszych witrynach internetowych oraz o sposobie przetwarzania i wykorzystywania przez nas danych.
Podmiot odpowiedzialny i prawo do informacji, korekty i usunięcia danych
Podmiotem odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w rozumieniu Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych jest Zalando SE, Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin (w dalszej części zwana: Zalando).
Chcąc wyrazić brak zgody na zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych przez Zalando zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w odniesieniu do całości lub do jednostkowych działań, mogą Państwo przesłać swój sprzeciw mailem, faksem lub listownie, używając do tego poniższych danych kontaktowych:

Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlin, Deutschland

Telefax: +49 (0)30 2759 46 93
E-Mail: serwis@zalando-lounge.pl
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe
Danymi osobowymi są informacje faktyczne lub osobiste dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są nimi przykładowo: nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszelkie dane, które przekazali nam Państwo przy rejestracji i zakładaniu swojego Konta Klienta. W zakres ten nie wchodzą dane statystyczne, na przykład te dane, które zbieramy przy odwiedzinach w naszym sklepie internetowym i które nie mogą być bezpośrednio łączone z osobą czy statystyki mówiące o tym, które strony naszych sklepów są szczególnie popularne lub przez jaką liczbę użytkowników odwiedzane są określone strony sklepu Zalando.
Konto Klienta
Każdy klient, który zarejestrował się u nas w odpowiedni sposób, otrzymuje od nas bezpośredni, chroniony hasłem dostęp do zgromadzonych u nas danych (Konto Klienta). Dostęp ten zapewnia wgląd do złożonych zamówień, do zamówień jeszcze nie zrealizowanych lub niedawno wysłanych i umożliwia zarządzanie danymi adresowymi, danymi dotyczącymi rachunku bankowego i newsletterem. Zobowiązują się Państwo do traktowania osobistych danych dostępowych w sposób poufny i do nieudostępniania ich nieuprawnionym osobom trzecim. Nie możemy odpowiadać za nadużycia lub niewłaściwe używanie haseł, poza przypadkami, w których nadużycia leżałyby po naszej stronie.

Przy pomocy funkcji „Pozostań zalogowany“ pragniemy jak najbardziej uprzyjemnić Państwu wizyty na naszych witrynach internetowych. Ta funkcja umożliwia Państwu korzystanie z naszych usług bez konieczności ponownego logowania się za każdym razem. Jednakże w przypadku zamiaru zmiany danych osobistych lub rezygnacji z zamówienia ze względów bezpieczeństwa będą Państwo proszeni o ponowne wprowadzenie swojego hasła. Jeśli komputer jest użytkowany przez większą liczbę osób, rekomendujemy wylogowanie się po każdym skorzystaniu z konta. Zwracamy uwagę, że funkcja „Pozostań zalogowany“ jest niedostępna przy korzystaniu z ustawień, w których zapisane pliki cookies są automatycznie usuwane po każdej sesji.
Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz i niemieckiej Ustawy o telemediach (niem. Telemediengesetz). Państwa dane są przez nas zbierane, przechowywane i przetwarzane w celu pełnej realizacji Państwa zakupu, włącznie z ewentualnymi późniejszymi gwarancjami, w celu korzystania z naszych usług serwisowych, administracji technicznej oraz we własnych celach marketingowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób jedynie w przypadkach, w których jest to niezbędne do realizacji umowy lub rozliczenia lub jeśli wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę. Przykładowo, usługodawcy angażowani przez nas w ramach realizacji zamówienia (np. transporterzy, logistycy, banki) otrzymają od nas dane niezbędne do realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane przez naszych usługodawców wyłącznie do wykonania ich zadań. Wykorzystanie informacji w inny sposób nie jest dozwolone i nie ma miejsca u żadnego z zaangażowanych przez nas usługodawców.
Do Państwa zamówienia potrzebujemy Państwa poprawnych danych imiennych, adresowych i liczbowych. Państwa adres mailowy jest nam potrzebny do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i do komunikacji z Państwem. Ponadto wykorzystujemy go do Państwa identyfikacji (login Klienta). Na swój adres mailowy otrzymają Państwo także potwierdzenie zamówienia i wysyłki.
Państwa dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie stoją temu na przeszkodzie ustawowo określone obowiązki przechowywania danych i jeśli wystąpili Państwo z żądaniem usunięcia danych, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celu, w jakim są przechowywane lub jeśli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z innych przyczyn określonych prawem.
Wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych
Poza przetwarzaniem Państwa danych do celów realizacji Państwa zakupu w Zalando wykorzystujemy Państwa dane także do komunikowania się z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub akcji marketingowych i rekomendowania produktów lub usług, które mogłyby Państwa zainteresować.
W każdym czasie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, co nie spowoduje powstania żadnych innych kosztów poza kosztami transmisji według taryfy podstawowej. Wystarczające w tym zakresie jest przekazanie nam zawiadomienia w formie tekstowej (np. mail, faks, list).
Newsletter
Przy wysyłaniu newslettera korzystamy z tzw. procedury opt-in, co oznacza, że prześlemy Państwu newsletter mailowo dopiero po uprzednim otrzymaniu wyraźnego potwierdzenia, że mamy aktywować dla Państwa usługę newslettera.
Jeśli w późniejszym okresie nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas newslettera, mogą Państwo w każdym czasie wnieść sprzeciw, co nie spowoduje powstania żadnych innych kosztów poza kosztami transmisji według taryfy podstawowej. Wystarczające w tym zakresie jest przekazanie nam zawiadomienia w formie tekstowej (np. mail, faks, list). W każdym newsletterze znajdą Państwo oczywiście także link rezygnacji.
Rekomendacje produktowe przesyłane mailem
Jako klient Zalando będą Państwo regularnie otrzymywać od nas mailem rekomendacje produktowe. Te rekomendacje produktowe otrzymają Państwo niezależnie od tego, czy zamówili Państwo newsletter. W ten sposób chcemy przekazywać informacje o produktach z naszej oferty, mogących Państwa zainteresować z uwagi na ostatnio dokonane u nas zakupy. W tym zakresie ściśle przestrzegamy wytycznych ustawowych.
Jeśli nie chcą Państwo już więcej otrzymywać naszych rekomendacji produktowych lub ogólnie żadnych wiadomości reklamowych od nas, mogą Państwo w każdym czasie wnieść sprzeciw, co nie spowoduje powstania żadnych innych kosztów poza kosztami transmisji według taryfy podstawowej. Wystarczające w tym zakresie jest przekazanie nam zawiadomienia w formie tekstowej (np. mail, faks, list). W każdym mailu znajdą Państwo oczywiście także link rezygnacji.
Reklama indywidualna
Informacje, które od Państwa otrzymujemy, pomagają nam w stałym ulepszaniu Państwa doświadczeń przy dokonywaniu zakupów i czynieniu ich przyjemnymi dla Państwa w indywidualny sposób. Przekazane przez Państwa i automatycznie wygenerowane informacje są wykorzystywane do tworzenia reklamy doskonale dostosowanej do Państwa i Państwa zainteresowań. W tym celu wykorzystujemy posiadane informacje, na przykład potwierdzenia odbioru i przeczytania maili, informacje o komputerze i połączeniach z Internetem, systemie operacyjnym i platformie, historii zamówień, historii serwisu, dacie i czasie odwiedzin na stronie startowej, oglądanych produktach.
Te informacje wykorzystujemy wyłącznie w formie pseudonimowanej. Ich analiza i ocena umożliwia nam ulepszanie naszych witryn i oferty internetowej a co za tym idzie, przesyłanie Państwu indywidualnej reklamy. Oznacza to reklamę, w której polecane są Państwu produkty, mogące Państwa faktycznie zainteresować. Naszym celem jest tworzenie reklamy, która będzie bardziej przydatna i interesująca. Ocena i analiza zgromadzonych od Państwa, pseudonimowanych danych pomaga nam w niewysyłaniu Państwu reklamy na chybił trafił. Co więcej, mailem lub jako reklamę listową wysyłamy Państwu reklamę, np. newsletter, rekomendacje produktowe, odpowiadającą obszarom Państwa zainteresowań. W związku z tym, aby unikać wysyłania maili niepotrzebnych, przeprowadzamy na przykład porównania naszych maili reklamowych, które zostały przez Państwa otwarte.
Zalando wykorzystuje przekazane przez Państwa dane i inne zebrane informacje dotyczące mojego Konta Klienta oraz pseudonimowane dane użytkownika w celu prezentowania mi spersonalizowanej reklamy i/lub specjalnych ofert i serwisów.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanej reklamy, mogą Państwo w każdym czasie wnieść sprzeciw w odniesieniu do całości lub do określonych działań. Wystarczające w tym zakresie jest przekazanie nam zawiadomienia w formie tekstowej na dane kontaktowe z pkt. 1 (np. mailem, faksem, listem).
Konkursy, badania rynku i opinii
W przypadku konkursów wykorzystujemy Państwa dane do informowania o wygranej i do reklamy naszych produktów. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych warunkach udziału w danym konkursie.
Ponadto wykorzystujemy Państwa dane do przeprowadzania badań rynku i opinii. Oczywiście wykorzystujemy je wyłącznie w anonimowej formie do celów statystycznych i wyłącznie dla Zalando SE. Państwa odpowiedzi z ankiet nie są przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Nie przechowujemy odpowiedzi z naszych ankiet razem z Państwa adresem mailowym ani innymi danymi osobowymi.

Zalando wykorzystuje i przetwarza moje dane osobowe do przeprowadzania badań rynku i opinii dla własnych celów.
Mogą Państwo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych do badań rynku i opinii w odniesieniu do całości lub do określonych działań, co nie spowoduje powstania innych kosztów poza kosztami transmisji według taryfy podstawowej. Wystarczające w tym zakresie jest przekazanie zawiadomienia na dane kontaktowe z pkt. 1 (np. mailem, faksem, listownie). W każdym mailu z ankietą znajdą Państwo oczywiście także link rezygnacji.
Pliki cookies
Zaakceptowanie plików cookies nie jest warunkiem odwiedzin naszych witryn internetowych. Zwracamy jednak uwagę, że wykorzystanie funkcji Koszyka i zamówienie produktów jest możliwie wyłącznie po zezwoleniu nam na pozostawienie plików cookies.
Przy pomocy plików cookies są zbierane, przechowywane i wykorzystywane dane użytkownika. Dane te są przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i wywoływane na przykład przy następnej wizycie na witrynie internetowej. Pozostawianie plików cookies mogą Państwo w każdym czasie zablokować ze skutkiem na przyszłość, blokując przyjmowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies to małe pliki zapisywane na Państwa nośniku danych, które przechowują określone ustawienia i dane służące do wymiany informacji z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zasadniczo rozróżnia się 2 różne rodzaje plików cookies, tak zwane „sesyjne”, które są usuwane przy zamknięciu przeglądarki internetowej, oraz tymczasowe/stałe pliki cookies, przechowywane na Państwa nośniku danych przez dłuższy okres lub bezterminowo. Dzięki przechowywaniu plików możemy odpowiednio kreować dla Państwa nasze witryny internetowe i oferty, co ułatwia Państwu korzystanie z nich, gdyż przykładowo niektóre wprowadzone przez Państwa dane są przechowywane, przez co nie istnieje konieczność ponownego ich wprowadzania.

Jakich plików cookies używa Zalando?
Większość stosowanych przez nas plików cookies jest automatycznie usuwana z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (koniec sesji) (stąd też: „sesyjne pliki cookies”). Sesyjne pliki cookies są potrzebne na przykład do oferowania Państwu funkcji Koszyka na kilku stronach. Ponadto stosujemy pliki cookies, które pozostają na dysku twardym. Przy kolejnych odwiedzinach następuje automatyczne rozpoznanie, że byli już Państwo u nas i jakie dane i ustawienia są przez Państwa preferowane. Te tymczasowe i stałe pliki cookies (czas istnienia: od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na dysku twardym Państwa komputera i kasują się po upływie określonego czasu. Zwłaszcza te pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Dzięki tym plikom możliwe jest na przykład wyświetlanie na stronie informacji specjalnie dostosowanych do Państwa zainteresowań. Jedynym celem stosowania tych plików cookies jest jak najlepsze przystosowanie naszej oferty do Państwa życzeń jako klienta i umożliwienie Państwu możliwie najwyższego komfortu przeglądania naszych stron.

Jakie dane są zapisane w plikach cookies?
W plikach cookies stosowanych przez Zalando nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zatem stosowanych przez nas plików cookies nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby, więc nie można ich też przyporządkować do Państwa. Przy aktywowaniu pliku cookie jest mu nadawany numer identyfikacyjny. W żadnym czasie nie jest możliwe i nie nastąpi przyporządkowanie Państwa danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego. W plikach cookies nie jest zapisywane nazwisko, adres IP ani podobne dane, które mogłyby umożliwić przyporządkowanie do Państwa plików cookies. Na bazie technologii plików cookies otrzymujemy jedynie pseudonimowane informacje, na przykład o odwiedzonych stronach naszych sklepów, obejrzanych produktach itp.

Co to jest Onsite Targeting?
W celu optymalizacji naszej reklamy i całej oferty internetowej witryny internetowe Zalando gromadzą dane na bazie technologii plików cookies. Dane te nie są wykorzystywane do ustalenia Państwa tożsamości, lecz służą wyłącznie do celów pseudonimowanej oceny korzystania ze strony startowej. W żadnym momencie Państwa dane nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, które są u nas przechowywane. Dzięki tej technologii możemy prezentować Państwu reklamę i/lub oferty specjalne i serwisy, których treść bazuje na powiązaniu z informacjami uzyskanymi z analizy historii odwiedzanych witryn (na przykład reklama dostosowana do faktu oglądania w ostatnich dniach wyłącznie obuwia sportowego). Naszym celem jest przy tym tworzenie oferty internetowej w sposób najbardziej atrakcyjny dla Państwa i prezentowanie Państwu takiej reklamy, która odpowiada obszarom Państwa zainteresowań.

Czy występują także pliki cookies oferentów trzecich (tzw. third-party-cookies)?
Zalando korzysta z usług kilku partnerów reklamowych, którzy pomagają w tworzeniu ciekawszej oferty internetowej i witryn internetowych. Dlatego przy odwiedzinach witryn internetowych na Państwa dysku zapisywane są także pliki cookies przedsiębiorstw partnerskich. W tym przypadku chodzi o tymczasowe/stałe pliki cookies, które po upływie oznaczonego czasu są usuwane automatycznie. Te tymczasowe lub też stałe pliki cookies (czas istnienia: od 14 dni do 10 lat) są zapisywane na Państwa dysku i kasują się same po upływie określonego czasu. Także pliki cookies naszych przedsiębiorstw partnerskich nie zawierają danych osobowych. Dane są zbieranie jedynie pseudonimowo pod numerem ID użytkownika. Chodzi tutaj przykładowo o dane dotyczące tego, jakie produkty były przez Państwa oglądane, czy dokonano zakupu, jakie produkty były poszukiwane, itp. Aby móc pokazywać Państwu reklamę najbardziej odpowiadającą Państwa zainteresowaniom, niektórzy nasi partnerzy reklamowi rejestrują poza witrynami internetowymi także informacje o wcześniej odwiedzonych przez Państwa stronach lub o produktach, które Państwa interesowały. Te pseudonimowane dane nie są w żadnym momencie łączone z Państwa danymi osobowymi. Ich celem jest jedynie umożliwienie naszym partnerom reklamowym kierowania do Państwa reklamy, która mogłaby Państwa faktycznie zainteresować.

Retargeting
Nasze witryny internetowe wykorzystują technologie tzw. retargetingu. Korzystamy z tych technologii, aby tworzyć dla Państwa bardziej interesującą ofertę internetową. Dzięki tej technice użytkownicy Internetu, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, mogą otrzymywać reklamę w serwisach internetowych naszych partnerów. Jesteśmy przekonani, że wyświetlanie spersonalizowanej reklamy związanej z zainteresowaniami jest dla użytkownika Internetu co do zasady bardziej interesujące niż reklama bez osobistego odniesienia. Wyświetlanie tych środków reklamowych na stronach naszych partnerów następuje na bazie technologii plików cookies i analizy wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy jest w pełni pseudonimowana. Żadne dane osobowe nie są przechowywane, a także nie ma miejsca łączenie profilów użytkownika z danymi osobowymi.

Jak zapobiegać przechowywaniu plików cookies?
W swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo wybrać takie ustawienia, w których przechowywanie plików cookies jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody. Jeśli chcą Państwo zaakceptować pliki cookies od Zalando, ale nie akceptują plików cookies naszych usługodawców i partnerów, w ustawieniach przeglądarki należy wybrać opcję “Zablokuj pliki cookies z witryn innych firm”.
W pasku menu przeglądarki internetowej w oknie pomocy można dowiedzieć się z zasady, w jaki sposób odrzucić otrzymywanie plików cookies lub wyłączyć już otrzymane pliki.
W przypadku, gdy większa liczba osób korzysta z komputera, w którym w ustawieniach zaakceptowano pliki cookies i flash cookies, zalecamy Państwu pełne wylogowanie się po zakończeniu sesji.

Pliki dziennika
Przy każdym wejściu na strony Zalando przeglądarka internetowa przekazuje dane użytkownika, które są przechowywane w plikach protokołu tzw. logach serwera. Zapisywane zbiory danych obejmują: datę i godzinę odczytu, nazwę wyświetlonej strony, adres IP, Referrer-URL (URL serwera pochodzenia, z którego zostali Państwo przekierowani na witryny internetowe), ilość przesłanych danych oraz informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki.
Po zakończeniu korzystania ze stron adresy IP użytkowników są kasowane lub anonimizowane. W przypadku anonimizacji adresy IP są zmieniane w ten sposób, że niemożliwe jest przyporządkowanie szczegółowych informacji osobistych lub rzeczowych do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej lub jest to możliwe jedynie przy nieproporcjonalnie dużych nakładach czasu, kosztów i pracy. Zestawy danych z plików dziennika analizujemy w formie zanonimizowanej, mając na celu dalsze ulepszanie naszej oferty oraz ulepszanie sklepu Zalando i czynienie go bardziej przyjaznym dla użytkownika, szybsze odnajdywanie i eliminowanie błędów oraz sterowanie zdolnościami serwera. W ten sposób możliwe jest na przykład ustalenie, w jakich godzinach szczególnie chętnie korzysta się ze sklepów Zalano, dzięki czemu możliwe jest udostępnianie odpowiedniego wolumenu danych gwarantującego Państwu jak najszybsze zakupy. Ponadto dzięki analizie plików protokołów możemy szybciej wykrywać i likwidować błędy w sklepie Zalando.

Analiza internetowa
W celu stałego ulepszania i optymalizowania naszej oferty korzystamy z technologii śledzenia, tzw. trackingu. W tym zakresie korzystamy z usług Google Analytics, narzędzia do analizy internetowej oferowanego przez Google Inc. (www.google.pl).
Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z witryny internetowej, np. tak zwane pliki cookies, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Wytworzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z witryny internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Aktywizacja anonimizacji IP na tej witrynie internetowej powoduje skracanie adresu IP przed przekazaniem danych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google danych dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej przy pomocy pliku cookie (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując plugin do przeglądarki znajdujący sie pod poniższym linkiem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Alternatywnie do pobrania pluginu do przeglądarki mogą Państwo kliknąć w ten link , w celu uniemożliwienia w przyszłości pobierania danych przez Google Analytics na tej witrynie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zostanie wyłączona obsługa plików cookies (Opt-Out-Cookie). W przypadku wyczyszczenia plików cookies na komputerze muszą Państwo ponownie kliknąć link.

Doubleclick by Google
Doubleclick by Google to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Doubleclick by Google korzysta z plików cookies w celu prezentowania Państwu ogłoszeń reklamowych, które będą dla Państwa ważne. Państwa przeglądarce zostaje przy tym przypisany pseudonimowany numer identyfikacyjny, w celu weryfikowania ogłoszeń uruchomionych i obejrzanych w Państwa przeglądarce. Pliki cookies nie obejmują informacji osobowych. Wykorzystanie plików cookies DoubleClick umożliwia Google i jego witrynom partnerskim wyłącznie zamieszczanie ogłoszeń na bazie wcześniejszych odwiedzin naszej witryny lub innych witryn w Internecie. Informacje wytworzone dzięki plikom cookies są przesyłane przez Google do analizy na serwer w USA i tam przechowywane. Google przesyła dane do osób trzecich wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych lub w ramach przetwarzania danych dotyczących zamówienia. Google w żadnym przypadku nie dokonuje powiązania Państwa danych z innymi danymi zarejestrowanymi przez Google.
Przechowywanie plików cookies mogą Państwo zablokować dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszych witryn internetowych. Ponadto mogą Państwo zablokować rejestrowanie przez Google danych dotyczących korzystania przez Państwa z witryn internetowych, wytworzonych przy pomocy plików cookies, pobierając i instalując plugin do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem ( (https://www.google.com/settings/ads/onweb/)w punkcie rozszerzenia Deaktywacja DoubleClick. Alternatywnie mogą Państwo deaktywować pliki cookies Doubleclick na stronie Digital Advertising Alliance pod poniższym linkiem (http://www.aboutads.info/choices/).

Rejestracja przez portale społecznościowe
Oferujemy Państwu możliwość zarejestrowania się u nas bezpośrednio z profilu posiadanego w sieci społecznościowej wybranych oferentów.
Rejestracja za pomocą Facebooka
Korzystamy z funkcji „Facebook Connect“ oferowanej przez Facebooka. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej funkcji, zostaną Państwo skierowani najpierw na Facebooka. Tam zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła. Dane podawane przy rejestracji oczywiście nie będą nam znane. Jeśli są już Państwo zarejestrowani na Facebooku, ten etap zostanie pominięty.
Następnie Facebook poinformuje Państwa o tym, jakie dane zostaną nam przekazane (profil publiczny, lista znajomych, adres mailowy i aktualne miejsce zamieszkania). Potwierdzenie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „OK“. Za pomocą przekazanych danych sporządzimy Państwa Konto Klienta, przy czym lista Państwa znajomych nie będzie przez nas przechowywana. Nie będzie trwałego powiązania pomiędzy Państwa Kontem Klienta a Państwa kontem na Facebooku.
Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz praw przysługujących Państwu w tym zakresie i możliwości dokonywania ustawień chroniących Państwa sferę prywatną uzyskają Państwo zapoznając się informacjami Facebooka o ochronie danych osobowych.
Rejestracja z Google
Wykorzystujemy także funkcję „Google+ Sign In“, która jest oferowana przez Google. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tej funkcji, zostaną Państwo najpierw przekierowani do Google. Tam zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Dane podawane przy rejestracji oczywiście nie będą nam znane. Jeśli są już Państwo zarejestrowani w Google, ten etap zostanie pominięty.
Następnie Google poinformuje Państwa o tym, jakie dane zostaną nam przekazane (adres mailowy, grupa wiekowa, język, ogólne informacje na temat Państwa profilu i lista kontaktów z kręgów znajomych). Potwierdzenie następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuję“. Dodatkowo mogą Państwo podać, czy i z jakimi kręgami znajomych chcą się Państwo podzielić się informacją o zarejestrowaniu się u nas. Za pomocą przekazanych danych sporządzimy Państwa Konto Klienta, przy czym lista kontaktów z Państwa kręgów nie będzie przez nas przechowywana. Nie będzie trwałego powiązania pomiędzy Państwa Kontem Klienta a Państwa kontem na Google.
Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz praw przysługujących Państwu w tym zakresie i możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa sferę prywatną uzyskają Państwo zapoznając się informacjami Google o ochronie danych osobowych.
Bezpieczne przesyłanie danych
Państwa dane osobiste są u nas przesyłane w sposób bezpieczny poprzez szyfrowanie. Dotyczy to Państwa zamówienia jak i loginu Klienta. Posługujemy się systemem kodowania SSL (Secure Socket Layer). Wprawdzie nikt nie może zagwarantować absolutnej ochrony, lecz podejmując działania techniczne i organizacyjne zabezpieczamy nasze witryny internetowe i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione.